ارتفاع مجاز نصب کلید و پریز از کف و سقف تمام شده

kk02

?کلیدهای داخل ساختمان از کف 110- 120 سانتی متر
?پریزهای داخل ساختمان از کف 30- 35 سانتی متر
?پریزهای روی کابینت از روی کابینت 20-30 سانتی متر
?پریزهای یخچال و فریزر از کف 110-120 سانتی متر
?پریزهای ماشین لباس شویی از کف 70-80 سانتی متر
?گوشی آیفون از کف 130-150 سانتی متر
?روشنایی دیواری مثل مهتابی دیواری از کف 210 سانتی متر
?تابلو فیوز از کف 160- 170 سانتی متر
?جعبه تقسیم تا سقف 30-35 سانتی متر