از شاهکارهای مهندسی

 

sh01

 

اجرای اسکلت بتنی برروی دیوار آجری