اعداد مهم و کلیدی در ساختمان سازی

ss.01
?بارخور متداول برای سیمان کاری حدود 2-3 سانتیمتر است.
?هر پاکت سیمان در سیمان کاری با بارخور 5 سانتیمتر ، برای حدود 3 متر مربع کافیست، یعنی برای 1 متر مربع حدود 16 کیلوگرم سیمان مصرف داریم.
?وزن هر پاکت سیمان 50 کیلوگرم است.
?ظرفیت وزنی یک خاور بین 5 تا 8 تن ماسه
( بستگی به نوع خاور که 608 باشد یا 808 ) است .
?بارخور « ضخامت » معمول ملات کاشی کاری دیوار 2 سانتیمتر است.
?بارخور معمول ملات سرامیک کف 5 سانتیمتر است.
?ضخامت ملات بین رج های آجر در دیوار چینی 2 سانتیمتر است.
?بارخور معمول سفید کاری دیوار و سقف 2 سانتیمتر است.
⚠️نکته ؛ بارخور کاشی و سفید کاری دیوار بسته به شاقول بودن یا نبودن دیوار متغیر است .