هیچ وقت یه ایرانیو محدود نکنین !!

پول گاز نداده اومدن کنترشو کندن بردن ، با تویوپ وصلش کرده راحت تر هم هست??