تخمین میزان شن و ماسه و سیمان مصرفی برای هر متر مربع دیوار چینی

she

 

?دیوار چینی به ضخامت 11cm:
سیمان 7 كیلوگرم و شن و ماسه 66 كیلوگرم
?دیوار چینی به ضخامت 22cm:
سیمان 14 كیلوگرم و شن و ماسه 132 كیلوگرم
?دیوار چینی به ضخامت 35cm:
سیمان 22.3 كیلوگرم و شن و ماسه 210 كیلوگرم