جایزه بهترین فریب سال، تعلق می گیره به این عکس

یونولیت زده به جای بتن بعد روش دوغاب کشیده که شکل بتن بشه