فقط محض خنده (در حقیقت گریه)

مخدوش کردن هنر ایرانی توسط یک بی هنر

وقتی خونه عقب نشینی میکنه ولی شرکت گاز زیر بار نمیره

عجایب خلقتی میبینیم در این دشت ...

کار بسیار خطرناک !!

کار بسیار خطرناک 2 !!

دورهمی کمی بخندیم

شاهکاری دیگر !!

هر کاری دوست داشته انجام داده?

نمره منفی !!

نا ایمن !!

اتصال خطرناک

بدون شرح!

قابل توجه ناظران محترمی که دودکش روکار را تایید میکنند

استفاده مشترک از دودکش و خروجی هود