نكات مهم براي نظارت بر اجراي ساختمان در مرحله سفت کاری (دیوار چینی)

1 – دیوارها باید توسط شاخک هایی که به عناصر سازه ای متصل می شوند به طور کامل مهار شوند.
2 –  در صورتی که فاصله بین اجزای میانقابی و اجزای سازه ای در نقشه ها ذکر شده است این فاصله با فوم اجرا شود.
3 – دیوارهای خارجی باید طوری اجرا شوند که ضوابط مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) به طور کامل رعایت شود.
4 –  عایق کاری با ایزوگام یا قیر و گونی روی کرسی چینی ها و پای تمام دیوارهایی که با زمین اتصال دارند کاملا ضروری می باشد.
5 –  انتهای آزاد تیغه های داخلی که دارای طول زیادی هستند به وسیله نبشی به سقف سازه مهار شوند.
6 –  تمام جان پناه ها علاوه بر میلگرد طولی با میلگرد عرضی به عنوان کلاف، مستحکم شوند.
7 –  در حین ساخت دیوارها و تیغه ها بایستی عملیات ریختن دوغاب پس از هر 5 رج چیدن دیوار انجام شود.
8 – بلوکها بخصوص بلوکهای سفالی قبل از کار زنجاب شود. (زنجاب: آب دادن)