همجواری جالب درخت و ساختمان
نمازخانه دانشگاه امام رضا علیه السلام (واحد رضوان)