کارهای اجرائی کارفرما هنگام اجرای آسانسور در ساختمان

el.01
ضد زنگ آهن کشی
دیوار کشی دورتادور چاهک آسانسور بعد از نصب ریل و درب
سفید کاری دیوارهای داخلی چاهک و مسدود کردن کلیه منافذ
سفید کاری آستانه درب
نصب قلاب زیر طاق اتاق آسانسور با تحمل بار ۱۵۰۰ کیلو گرم
نصب کابل و جعبه سه فاز در اتاق آسانسور
اجرای چراغ تونلی
روشنائی موتور خانه
اجرای هواکش ۴۰در۴۰ داخل اتاق آسانسور
اجرای چاه ارت
بنائی ته چاهک و اجرای سکوی ته چاه ‍
اجرای بتون بعد از تهیه موتور آسانسور
رنگ آمیزی درب های طبقات
اجرای دریچه چاهک آسانسور در موتور خانه
* مسئولیت تحمل نیروهای وارده بر دیوارههای آسانسور وبتون بالا واستقامت کف چاهک بر عهده مهندس ناظر ساختمان می باشد.