کیفیت آجرگری

کیفیت آجرگری
نباید شوره یا سفیدک زده باشد.
شکل هندسی کاملی داشته باشد
در برخورد دو آجر به هم صدای خام بودن آجر شنیده نشود بلکه اصطلاحاً صدای زنگ داشته باشد