Skip to Content

Category Archives: پنجره دوجداره upvc

پنجره دوجداره upvc چیست؟

پنجره دوجداره upvc چیست؟

پنجره دوجداره upvc
پنجره دوجداره upvc از ماده سخت و محكم UPVC ساخته شده است و شكل چند محفظه ایی آن باعث می شود تا در مقابل هدر رفتن گرما و سرما و تعريق مقاوم تر باشد.
پنجره دوجداره upvc زماني كه در برابر گرما و سرمای خيلی زياد قرار می گيرد تغيير شكل نمی دهد. هسته فلزی آن تضمين مي كند كه پنجره دوجداره upvc فرم و پايداری خود را حفظ می كند. گوشه های درب و پنجره upvc به صورت مكانيكی بهم متصل نمی شوند بلكه به يكديگر جوش داده می شوند كه باعث می گردد درب و پنجره upvc به صورت يك قالب بهم پيوسته و يک تیكه باشد.
READ MORE

ضوابط نورگیر حیات خلوت یا پاسیو

ضوابط نورگیر حیات خلوت یا پاسیو

ضوابط نورگیر حیات خلوت یا پاسیو
?ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی۲۰۰متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۶% (شش درصد) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.
( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند . )
حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی معادل ۳% ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.(به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند.)
?ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۱۲ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۳ متر الزامیست .
حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای فرعی معادل ۶ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست .
در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری می کنند:
?فاصله دوپنجره فضای اصلی روبروی هم ۶ متر الزامیست .
?فاصله دوپنجره فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامیست .
?فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامیست.
ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه ملاک عمل میباشد در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی، شرایط بالا رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یا پاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی گردند.
READ MORE

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان
⭕️مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:
✅صحت انجام کلیه عملیات ساختماني
✅رعایت مقررات ملی ساختمان
✅رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی
✅رعایت محتوای پروانه ساختمان
✅رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان
✅رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی
✅تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر
✅بررسی نقشه ها قبل از اجرا
✅استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد
✅استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری
✅تهیه نقشه هایی چون ساخت
✅مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف
✅مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین وزارت کار
READ MORE
تماس شبانه روزی (بدری)