Skip to Content

Category Archives: جوشکاری

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)
در این روش مخلوط گاز اکسیژن و استیلن توسط یه مشعل در نقطه اتصال ایجاد حرارت مینماید و دو سر مقطع برش خورده را به دمای خمیری (1300-1200) درجه سانتیگراد میرساند. پس از اینکه نقطه اتصال به دمای مورد نظر رسید توسط کلید الکتریکی زیر دست کاربر اعمال فشار بر روی میلگردها توسط پمپ هیدرولیک صورت می گیرد. اعمال فشار ایجاد شده باعث می-شود که اتم های تشکیل دهنده میلگرد جابجا شده و از یک سر میلگرد به طرف دیگر منتقل شوند که این امر باعث ایجاد اتصال شده و یکپارچگی آرماتور را باعث خواهد شد.
در این روش چون دو سر میلگرد از یک جنس بوده و پیوند صورت گرفته از طریق جابجایی مولکول ها و بدون هیچگونه فلز افزودنی میباشد در نتیجه اتصال ایجاد شده با همان کیفیت میلگرد پایه می باشد.

 

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)

 

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)

 

 

READ MORE

شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد

شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد 

ممنوعیت جوشکاری
۱- جوشکاری در معرض بارش باران، برف و وزش باد شدید ممنوع می باشد.
۲- در صورتی که سطوح قطعات مرطوب باشند، جوشکاری ممنوع می باشد.
۳- در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد، توام با وزش باد جوشکاری ممنوع می باشد.
۴- در صورتی که جریان هوا ثابت و یکنواخت باشد تا دمای ۵- درجه سانتیگراد می توان جوشکاری کرد به شرط اینکه محیط اطراف جوشکاری را به شعاع ۱۰ سانتیمتر طوری گرم کرد که گرمای آن با دست کاملا محسوس باشد و این دما تا پایان جوشکاری حفظ شود.
۵- در صورتی که بتوان شرایط بند ۴ را برای دماهای پایین تر تامین کرد، می توان تا دمای ۱۸- درجه سانتیگراد با احتیاط جوشکاری کرد.
۶- در دمای کمتر از ۱۸ – درجه سانتیگراد جوشکاری اکیدا ممنوع می باشد.
۷- در صورتی که جوشکاران در وضعیت غیر ایمن قرار داشته باشند، جوشکاری ممنوع است.
۸ – خم کردن سیم جوش در حین جوشکاری ممنوع است.
READ MORE

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان
⭕️مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:
✅صحت انجام کلیه عملیات ساختماني
✅رعایت مقررات ملی ساختمان
✅رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی
✅رعایت محتوای پروانه ساختمان
✅رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان
✅رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی
✅تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر
✅بررسی نقشه ها قبل از اجرا
✅استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد
✅استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری
✅تهیه نقشه هایی چون ساخت
✅مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف
✅مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین وزارت کار
READ MORE
تماس شبانه روزی (بدری)