معرفی سازنده معتبربا توان مالی بالا و ذی صلاح از طرف وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای ساختمان سازی