ترک روی گچ

ترک روی گچ

علت: انقباض وانبساط آهن ستون و دستک که زیرش هست

راه پیشگیری: پیچاندن تور مرغی یا رابیتس اطراف آهن و ترجیحا سیمان کردن آن و سپس گچکاری