تشخيص چشمي كيفيت  بلوكهاي پلي استايرن

بلوک پلی استایرن کندسوز دیر می سوزد و اگر شعله ای به آن نزدیک شود و شروع به سوختن کند، نباید اشکی داشته باشد. اگر اشک داشت،کندسوز و استاندارد نیست