ضوابط شهرداری در جانمایی پارکینگ

p.01
– قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر.
– قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر.
– قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر.
– طول مورد نیازجهت پارکینگ ۵ متر.
– حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر.
– شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر.
– حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر.
– عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر.
– عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر.
– شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد.
– هر واحد بالای ۱۰۰ مترمربع در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
– واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ مترمربع یک پارکینگ.
– ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ.
– همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.