شرایطی که جوشکاری در آن ممنوع می باشد 

ممنوعیت جوشکاری
۱- جوشکاری در معرض بارش باران، برف و وزش باد شدید ممنوع می باشد.
۲- در صورتی که سطوح قطعات مرطوب باشند، جوشکاری ممنوع می باشد.
۳- در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد، توام با وزش باد جوشکاری ممنوع می باشد.
۴- در صورتی که جریان هوا ثابت و یکنواخت باشد تا دمای ۵- درجه سانتیگراد می توان جوشکاری کرد به شرط اینکه محیط اطراف جوشکاری را به شعاع ۱۰ سانتیمتر طوری گرم کرد که گرمای آن با دست کاملا محسوس باشد و این دما تا پایان جوشکاری حفظ شود.
۵- در صورتی که بتوان شرایط بند ۴ را برای دماهای پایین تر تامین کرد، می توان تا دمای ۱۸- درجه سانتیگراد با احتیاط جوشکاری کرد.
۶- در دمای کمتر از ۱۸ – درجه سانتیگراد جوشکاری اکیدا ممنوع می باشد.
۷- در صورتی که جوشکاران در وضعیت غیر ایمن قرار داشته باشند، جوشکاری ممنوع است.
۸ – خم کردن سیم جوش در حین جوشکاری ممنوع است.