آیا دریچه کولر در زمستان بسته باشد یا باز؟

daa
در فصل سرما توصیه می شود دریچه کولر بسته شود، زیرا کانال کولر به علت داشتن ارتفاع و قطر بیشتر نسبت به دودکش ساختمان، عمل دودکشی قوی تری انجام داده و میتواند به عنوان دودکش عمل کرده و جریان خروج دود از دودكش به صورت معکوس انجام می شود.
این عمل خصوصاً در مواقعی که منافذ ورود هوا به داخل فضاي بنا مسدود بوده باشد بهتر و راحت تر صورت می گیرد و میتواند در حالت جریان معکوس یعنی عمل ورود هوا از دودکش و خروج حرارت و محصولات احتراق از کانال کولر صورت گیرد.