رولهای ایزوگام باید به صورت ایستاده نگهداری شوند.

ro.01

بهترین مکان برای انبار کردن مکانی مسقف بادرجه حرارت ۵ تا۳۰ درجه سانتیگراد میباشد

توصیه می شود رولها بیش از ۶ ماه در انبار نگهداری نشوند