برخی از بهترین و زیباترین گل های آپارتمانی

 

سرو لاوسون

سرو لاوسون

 

یاس هلندی

شمشاد

شمشاد

 

برگ انجیری

برگ انجیری

 

شمعدانی

 

دیفن باخیا

دیفن باخیا

 

آرمریا

آرمریا

 

پاندانوس

پاندانوس