شیب رمپ پارکینگ

شیب رمپ پارکینگ

 

حداکثر شیب رمپ پارکینگ 15 درصد می باشد، ولی در یک متر ابتدا و انتها حداکثر شیب باید 10 درصد یا کمتر باشد.