مقدار شیب لوله های افقی فاضلاب

– لوله های افقی فاضلاب باید شیب یکنواختی در جهت دور کردن فاضلاب از لوازم بهداشتی داشته باشند، شیب مناسب برای لوله های فاضلاب ۲ درصد می باشد .

– شیب برعکس در لوله های افقی فاضلاب مجاز نیست.

– همیشه و همیشه در مسیر فاضلاب قطر لوله ها یا ثابت میماند و یا بزرگتر می شوند و تحت هیچ شرایطی کوچک نمی شوند.

– شیب لوله های افقی فاضلاب باید به اندازه ای باشد که سرعت جریان فاضلاب در داخل لوله حداقل برابر ۰٫۷متر بر ثانیه باشد، تا شستشوی لوله ها خود به خود تأمین شود و هیچ رسوبی در لوله باقی نماند.

– شیب لوله های افقی فاضلاب نباید بیش از ۴ درصد باشد.

 

منبع: سلام ساختمان