فاصله نصب شیر آب گرم و سرد

فاصله نصب شیر آب گرم و سرد
اگر شیر آلات روی دیوار نصب می شوند، فاصله نصب شیر آب گرم و سرد باید برابر استاندارد باشد.
معمول ترین فاصله بین دو شیر آب یاد شده 16 و در برخی موارد 18 سانتی متر است.
فواصل نصب شیر آلات تا کف تمام شده به طور خلاصه:
1) توالت ایرانی حدود 45 تا 50 سانتیمتر .
2) لوله ورود آب فلاش تانک 1/65 متر
3) لوله ورود آب فلاش والو 90 سانتیمتر .
4) شیر آشپزخانه اگر به دیوار متصل گردد 1/15 متر .
5) شیر پیسوار روشویی 50 سانتیمتر
6) شیر دوش 80 تا 90 سانتیمتر . لوله عمودی ( علم ) دوش باید توسط بست به دیوار پشت دوش متصل گردد .
 منبع : نشریه 55