جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)
در این روش مخلوط گاز اکسیژن و استیلن توسط یه مشعل در نقطه اتصال ایجاد حرارت مینماید و دو سر مقطع برش خورده را به دمای خمیری (1300-1200) درجه سانتیگراد میرساند. پس از اینکه نقطه اتصال به دمای مورد نظر رسید توسط کلید الکتریکی زیر دست کاربر اعمال فشار بر روی میلگردها توسط پمپ هیدرولیک صورت می گیرد. اعمال فشار ایجاد شده باعث می-شود که اتم های تشکیل دهنده میلگرد جابجا شده و از یک سر میلگرد به طرف دیگر منتقل شوند که این امر باعث ایجاد اتصال شده و یکپارچگی آرماتور را باعث خواهد شد.
در این روش چون دو سر میلگرد از یک جنس بوده و پیوند صورت گرفته از طریق جابجایی مولکول ها و بدون هیچگونه فلز افزودنی میباشد در نتیجه اتصال ایجاد شده با همان کیفیت میلگرد پایه می باشد.

 

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)

 

جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ میلگرد)