شرایط مناسب دودکش داخل دیوار

دودکش سیمانی پیش ساخته
استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف ( لب به لب ) ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده ( فنجانی ) استفاده شود. جنس دودکش باید از لوله های آزبست سیمانی انتخاب شود. استفاده از آجر چینی به علت استفاده از ملاط که بعد از  دریافت حرارت امکان ایجاد منفذ و ورود coرابه محوطه داردمجاز نیست. همچنین استفاده از لوله های پلیکا به دلیل مقاومت کم آنها در برابر حرارت ممنوع است.