معرفی گیاهان لوکس مخصوص پولدارها

کنتیا

کنتیا

ارکیده اونسیدیوم

ارکیده اونسیدیوم

پاچیرا

پاچیرا

جونی پروس ستاره ای

جونی پروس ستاره ای

ارکیده فالانوپسیس

ارکیده فالانوپسیس

استرپتوکارپوس

استرپتوکارپوس

زاموفیلیا

زاموفیلیا

کاتلیا

کاتلیا

ماگنولیا بهار

ماگنولیا بهار

کاج نوئل ابی

کاج نوئل ابی

سه رنگ

سه رنگ

آیلکس

آیلکس