مالک واحد خالی هم باید هزینه های ساختمان را بپردازد.

vv1