همپوشانی ایزوگام

iso.01

همپوشانی ايزوگام یا به اصطلاح نصابان ايزوگام ، اورلب ايزوگام 10 سانتی متر میباشد، که نباید از این مقدار نه بیشتر و نه کمتر باشد.