پنجره دوجداره upvc چیست؟

پنجره دوجداره upvc
پنجره دوجداره upvc از ماده سخت و محكم UPVC ساخته شده است و شكل چند محفظه ایی آن باعث می شود تا در مقابل هدر رفتن گرما و سرما و تعريق مقاوم تر باشد.
پنجره دوجداره upvc زماني كه در برابر گرما و سرمای خيلی زياد قرار می گيرد تغيير شكل نمی دهد. هسته فلزی آن تضمين مي كند كه پنجره دوجداره upvc فرم و پايداری خود را حفظ می كند. گوشه های درب و پنجره upvc به صورت مكانيكی بهم متصل نمی شوند بلكه به يكديگر جوش داده می شوند كه باعث می گردد درب و پنجره upvc به صورت يك قالب بهم پيوسته و يک تیكه باشد.