چسب آجرکاری

سالهاست برای کاشی کاری از چسب مخصوص استفاده میشه، امروزه برای دیوارهای غیرباربر وجداکننده از چسب آجرکاری استفاده میشود.

مزایا: سرعت اجرا، سبکی سازه

aaa1