کلاف عرضی (تای بیم)

کلاف عرضی (تای بیم)

حداقل عرض کلاف میانی برابر با عرض پاشنه یک تیرچه میباشد چنانچه از تیرچه دوبل استفاده شودحداقل برابرعرض تیرچه دوبل و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود