گل های آپارتمانی تصفیه کننده هوا

سانسوریا

سانسوریا

آنتوریوم آندورانوم

آنتوریوم آندورانوم

اسپاتی فیلوم

اسپاتی فیلوم

پاپیتال

پاپیتال

دیفن باخیا

دیفن باخیا

پوتوس ابلق

پوتوس ابلق

دراسنا

دراسنا

دراسنا بلالی

دراسنا بلالی

ژربرا

ژربرا

گل عنکبوتی (گندمی)

گل عنکبوتی (گندمی)

سرخس آبلیتراتا

سرخس آبلیتراتا

بنجامین انجیری

بنجامین انجیری