تخریب ساختمان – درکه

“حریم خصوصی مشتریان برای ما اهمیت دارد. درج اسم و عکس از پروژه در حین بازسازی با اجازه مشتری می باشد. و درصورت تمایل نداشتن مشتری هیچ گونه اسم و عکسی منتشر نخواهد شد.”

تخریب ساختمان

تخریب ساختمان – درکه

تعریف پروژه: تخریب آشپزخانه و اتاق – ساخت پاسیو – بازسازی آشپزخانه و دیوارکشی مجدد اتاق خواب

کارفرما: شخصی

مکان پروژه: درکه